• Aanverwant
  Wat is aanverwant, of wie zijn je aanverwanten? De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van jouw partner zijn je aanverwanten. Ben je getrouwd dan noem je ze ook wel aangetrouwd. We noemen ze  ook wel “de koude kant”. Ze worden onderscheiden van de bloedverwanten. Het onderscheid is vooral belangrijk bij de vraag wie de […]
 • Afwikkelingsbewind
  Afwikkelingsbewind bij erfenissen. De executeur heeft de bevoegdheid gekregen om de erfenis helemaal af te ronden. De beslissingen kan de executeur nemen zonder toestemming van de erfgenamen. De afwikkeling is de laatste stap. De executeur keert de erfdelen uit, zoals hij oordeelt dat juist is. Een executeur met afwikkelingsbewind heet een drie sterren executeur.
 • Akte
  Een akte is een ander woord voor een overeenkomst of schriftelijke verklaring. Een akte is pas een akte als deze is ondertekend en gedagtekend. In een akte worden feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. De akte is het bewijs van wat er in geschreven staat. Er zijn twee soorten akten, de onderhandse akte en de […]
 • Arrondissement
  Het arrondissement is het gebied waarin een rechtbank bevoegd is om over zaken te beslissen. De rechtbank is gevestigd in de hoofdplaats van het arrondissement. In het algemeen is de rechtbank bevoegd om (als eerste) over een zaak te oordelen als die zaak zich afspeelt binnen het arrondissement van die rechtbank. Zo moet een verzoek […]
 • Authentieke akte
  Een akte is pas authentiek als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris. De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter. Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken. Je kan van […]
 • Basisregistratie Personen
  In de Basisregistratie personen (BRP) worden de persoonsgegevens bijgehouden van iedereen die in Nederland woont. In deze registratie staan de belangrijkste gegevens van iedereen die in Nederland woont. Zo staat erin genoteerd hoe je heet, wanneer je geboren bent, je adres, je BSN en nog een aantal gegevens. De notaris moet vaak een uittreksel opvragen […]
 • Begrafenisexecuteur
  Een executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. De gebruikelijke is de afhandeling en beheer van der erfenis. Er is ook een zeer beperkte bevoegdheid voor een executeur mogelijk. De executeur kan dan alleen de uitvaart regelen. Men noemt dat een begrafenisexecuteur. Ook wel een een executeur met 1 ster.
 • Begunstigde
  De begunstigde is degene aan wie iets ten goede komt. Het begrip wordt juridisch heel veel gebruikt. Bij een schenking is de begunstigde de ontvanger van de schenking. Bij een uitkering van een verzekering is dat degene die de uitkering ontvangt. Bij een bankoverschrijving vul je een rekeningnummer en een naam in, de naam is […]
 • Beheersexecuteur
  Een executeur kan verschillende bevoegdheden hebben. De meest eenvoudige noemen we een begrafenisexecuteur. De meest voorkomende een beheersexecuteur. Deze beschrijven wij bij de executeur en kan je benoemen via onze website. De executeur met de meest vergaande bevoegdheden is de executeur met afwikkelingsbewind.
 • Beneficiair aanvaarden
  Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Als je een erfenis aanvaardt dan krijg je de bezittingen, maar ook de schulden. De rechtbank zal een notaris aanwijzen om de erfenis helemaal te beschrijven. Je krijgt dan een overzicht van alle bezittingen en schulden. Dit vindt plaats als niet is te […]
 • Berusten in onterving
  Berusten in onterving. Als je bent onterft door je ouders dan kan je daarin berusten. Dat wil zeggen dat je schriftelijk verklaard dat je geen beroep zal doen op je legitieme portie. Automatisch worden nu jouw eventuele kinderen erfgenaam.
 • Bloedverwant
  Bloedverwant zijn naar beneden je kinderen of kleinkinderen. Omhoog zijn het je ouders en grootouders. Opzij zijn het je broers en zussen. Dat zijn allemaal mensen die een gezamenlijke “stamvader en/of stammoeder” hebben. Zij zijn door geboorte aan elkaar verwant. Diezelfde mensen zijn dan de aanverwanten van jouw partner, de aangetrouwden. mv: bloedverwanten
 • Boedelbeschrijving
  Een boedelbeschrijving is een schriftelijk stuk waarin staat beschreven wat er aanwezig is in een erfenis. Een soort kleine boekhouding met bezittingen en schulden. Meestal is een boedelbeschrijving niet nodig. Soms is dat wel nodig, bijvoorbeeld als minderjarige kinderen rechten hebben of als een erfgenaam de boedelbeschrijving uitdrukkelijk verlangt. Als er een executeur is benoemd dat […]
 • Boedelkosten
  Boedelkosten zijn de kosten die uit de erfenis worden betaald vóór de erfenis wordt verdeeld. Het zijn om te beginnen de kosten van de uitvaart (begrafenis, crematie en dergelijke). Het zijn ook de kosten die worden gemaakt om de boedel te verdelen. Bijvoorbeeld de kosten van een executeur horen bij de boedelkosten. Ook kosten voor […]
 • Boedelnotaris
  De notaris die de erfgenamen adviseert bij de afwikkeling van de nalatenschap (en daarbij leiding geeft). Zijn taken worden bepaald door afspraken tussen de betrokken partijen. Bijvoorbeeld het opstellen van boedelbeschrijving of een verklaring van erfrecht. Een erflater, vereffenaar, executeur of erfgenaam kunnen een boedelnotaris benoemen. Om te achterhalen wie bij de afwikkeling de boedelnotaris […]
 • Boedelregister
  Het openbare register van de rechtbank waarin feiten worden ingeschreven die van belang zijn voor de toestand van een nalatenschap van een overleden persoon. Bijvoorbeeld de inschrijving van een boedelnotaris, beneficiaire aanvaarding of verwerping van een nalatenschap en de benoeming van een vereffenaar. Het boedelregister kan kosteloos worden geraadpleegd bij de rechtbank (van het arrondissement) […]
 • Boedelvolmacht
  Een boedelvolmacht is een volmacht om een boedel af te wikkelen. Bij een erfenis geven alle erfgenamen een volmacht aan iemand. Die persoon handelt dan de erfenis af. Meestal is de gevolmachtigde één van de erfgenamen, maar dat hoeft niet. De volmacht kan ruim zijn of bepaalde beperkingen bevatten. Bijvoorbeeld dat bij besluiten met een […]
 • Burgerlijk Wetboek
  Het Burgerlijk Wetboek is een verzamelingen van wetboeken die regels bevatten over de verschillende (rechts)verhoudingen tussen personen. Het bestaat uit negen boeken. Zo wordt in Boek 1 het Personen- en familierecht geregeld. In Boek 4 wordt het Erfrecht geregeld. Lees meer over het Burgerlijk Wetboek op Wikipedia.
 • Centraal Testamentenregister
  In het Centraal Testamentenregister (CTR) staan alle in Nederland opgemaakte testamenten en samenlevingsovereenkomsten met een zogeheten verblijvensbeding vermeld. Alle basisgegevens over testamenten worden opgeslagen in een centraal register. Er staat dus niet de inhoud van het testament. Toegang tot dat register hebben alleen notarissen. De notaris bij wie je het testament maakt bewaart zelf een […]
 • Codicil
  In een codicil regel je de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe de erfenis wordt verdeeld, maar om meer praktische zaken. Het belang van een schriftelijk stuk is dat voor de nabestaanden duidelijk is wat jouw wensen zijn. Je kan in een codicil ook bepaalde goederen aan mensen nalaten. […]
 • Derdengeld
  Derdengeld is geld dat van iemand anders is. Het is geld dat tijdelijk door iemand anders wordt beheerd. Door het geld in een aparte stichting onder te brengen behoort het niet tot het ondernemersvermogen en staat het veilig geparkeerd op een derdengeldrekening. Sommige beroepsgroepen hebben een wettelijk gegelde vorm van derdengeld. Dat zijn advocaten, notarissen […]
 • Derdengeldenrekening
  Een derdengeldenrekening is een rekening waarop geld staat dat niet van de notaris is, maar van iemand anders. Dat geld heet derdengeld.Hierop staat het geld dat derden aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met zijn werkzaamheden. Bijvoorbeeld door een koper van een woning wordt de koopsom op de derdengeldenrekening van de notaris gestort. Als […]
 • Erfbelasting
  Dit is de belasting die je als erfgenaam moet betalen over het geld of over de waarde van de spullen die je hebt geërfd. Bedragen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heten vrijstellingen. In het algemeen zal de vrijstelling die de langstlevende partner heeft, voldoende zijn om geen belasting te hoeven betalen. Dat is […]
 • Erfdeel
  Een erfdeel is heel eenvoudig een deel van de erfenis. Je deelt de erfenis is evenveel delen als er erfgenamen zijn. Hoe groot jouw erfdeel is wordt bepaald door het wettelijk erfrecht of indien dat aanwezig is door een testament. Het woord erfdeel wordt veel gebruikt in de combinatie wettelijk erfdeel, een ander woord daarvoor […]
 • Erfdeel onthouding
  Erfdeel onthouding wil zeggen dat je het erfdeel niet ontvangt. Erfdeel onthouding vindt plaats als je onwaardig bent om te erven. Je hebt bijvoorbeeld de erflater vermoord.
 • Erfenis
  De erfenis bevat alles wat er bij overlijden van iemand aan goederen en schulden aanwezig is. Bijvoorbeeld: het huis, de auto, de inboedel, de banktegoeden, maar ook de hypotheek en de schuld van een creditcard of de schuld aan de belastingen. En natuurlijk de begrafenis- of crematiekosten. Je kan een erfenis zuiver aanvaarden, maar je […]
 • Erfenis aanvaarden
  Een erfenis aanvaarden wil zeggen dat je de erfenis aanneemt. Juridisch noemen we dit zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Je accepteert de erfenis met alle bezittingen en schulden. De erfgenamen komen in de positie van de overledene. Je kunt een erfenis zelf aanvaarden bij de rechtbank, of via de notaris. Als er een Verklaring van […]
 • Erfenis verwerpen
  Een erfenis verwerpen wil zeggen dat je de erfenis afwijst. Als je de erfenis niet wilt kun je deze verwerpen. Dat kan omdat er meer schulden in de erfenis zitten dan bezittingen. Als je een erfenis aanvaardt dan krijg je de bezittingen en de schulden. Het kan ook om persoonlijke redenen zijn, dat je niet […]
 • Erfgenaam
  Iemand die iets erft heet erfgenaam. In de wet staan wie je erfgenamen zijn. Je kunt dat ook zelf bepalen door een testament te maken. Daarin kan je dan zelf erfgenamen opnemen. Je kan dan ook erfgenamen onterven. mv: erfgenamen
 • Erfgenamenonderzoek
  Een erfgenamenonderzoek is een onderzoek dat de notaris uitvoert. Doel is om te achterhalen wie de erfgenamen zijn van een overledene. Om te beginnen vindt dit onderzoek plaats in het elektronische systeem van de overheid: de basisregistratie personen. Maar dat register is de omzetting van een ouderwets papieren systeem. Bij die omzetting zijn soms fouten […]
 • Erflater
  Als iemand overlijdt waardoor hij iets nalaat heet diegene erflater. Wij spreken dan over de erfenis. De erfenis gaat naar de erfgenamen.
 • Erfrecht
  Het erfrecht is een verzamelbegrip voor alle regels die bepalen wat er na iemands overlijden met zijn vermogen moet gebeuren. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Lees meer over het erfrecht op Wikipedia.
 • Erfstelling
  Een erfstelling is een bepaling in een testament. Hiermee benoem je iemand tot erfgenaam. Soms hoeft dat niet in een testament omdat iemand volgens de wet al erfgenaam is. Als je iemand die niet als erfgenaam in de wet genoemd is wilt laten erven, moet dat in een testament. Meestal zijn de niet wettelijk erfgenamen […]
 • Executeur
  De executeur regelt jouw erfenis. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst hem aan in je testament of in een aparte akte (akte benoeming executeur). Het is meestal iemand waar je bijzonder vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen. Taken executeur De executeur zorgt dat […]
 • Executeur Testamentair
  De oude benaming voor een executeur. Je komt de term nog wel eens tegen in oude artikelen.
 • F Biljet
  F biljet (finale aangifte na overlijden info zo te vinden bij de belastingdienst). Als je nabestaande bent en er moet nog aangifte over de inkomstenbelasting van de overledene worden gedaan, ontvang je een F-biljet (of F-formulier). Je moet dit formulier ingevuld opgestuurd hebben voor de datum die op het biljet staat, maar je kan ook […]
 • Gelijkluidend testament
  Twee testamenten die op hoofdlijnen hetzelfde zijn. Zie spiegeltestament mv gelijkluidende testamenten
 • Gemeenschap van goederen
  Gemeenschap van goederen is een term uit het huwelijks recht. Als je niet voor je trouwt naar de notaris gaat om huwelijkse voorwaarden te maken, ben je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Van alles waar je voor het huwelijk eigenaar van was, zijn jullie nu samen eigenaar. Dit is niet zo als je iets […]
 • Gemeentelijke Basisadministratie GBA
  Tot 6 januari 2014 de naam van wat daarna BRP Basisregistratie Personen is gaan heten. Het door de overheid bijgehouden register waar uw persoonsgegevens in staan opgeslagen.
 • Gevolmachtigde
  De gevolmachtigde is degene die de volmacht heeft gekregen van de volmachtgever. De gevolmachtigde kan namens die persoon rechtshandelingen uitvoeren.
 • Griffierecht
  Griffierecht is de bijdrage die je moet betalen aan de rechterlijke macht. Het griffierecht is dus het tarief voor het product of dienst die je afneemt. Je moet griffierecht betalen als je een procedure start. Je betaalt het ook als je bijvoorbeeld iets wilt deponeren of registreren. Bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden die worden geregistreerd in het […]
 • Herroeping
  Met een herroeping trek je een testament in. Je kan dat doen door een nieuw testament te maken. In het nieuwe testament kan je bepalen dat het oude testament wordt herroepen. Je kan ook een testament herroepen en geen nieuw testament maken. In dat laatste geval gelden dan de wettelijke regels van het erfrecht. Een […]
 • Hertrouwen van de langstlevende
  Hertrouwen van de langstlevende. Dat wil zeggen dat na jouw overlijden jouw partner opnieuw trouwt. Je kunt in een testament bepalen dat de de erfenis die de kinderen van jou krijgen in bepaalde gevallen opeisbaar wordt.  De langstlevende partner moet die erfenis dan aan de kinderen uitbetalen. Als jouw partner opnieuw trouwt, zou je kunnen […]
 • Holografisch testament
  Een holografisch testament is een door de erflater zelf geschreven testament. Dat testament heeft alleen rechtskracht in Nederland als het daarna bij de notaris is gedeponeerd. Een echt Doehetzelf testament dus. De notaris moet dit testament vervolgens inschrijven in het Centraal Testamentenregister. Omdat de notaris voor het deponeren kosten in rekening brengt is het in […]
 • Honorarium
  De financiële vergoeding die onder andere door notarissen, advocaten en accountants in rekening brengen voor de verrichte werkzaamheden. Het komt oorspronkelijk uit het Latijn en betekent dan ereloon. Op de factuur zie je een onderscheid tussen honorarium en verschotten. Lees meer over het honorarium op Wikipedia.
 • Huwelijk
  Een huwelijk is het wettelijk geregeld samenleven van 2 personen. Juridisch zijn aan het huwelijk in de wet verschillende rechten en plichten gekoppeld. Het huwelijk voor de wet noemt men het burgerlijk huwelijk. Het huwelijk heeft belangrijke gevolgen voor de belasting, schenken en het erfrecht. Je kan veel meer lezen over het huwelijk in Wikipedia. […]
 • Huwelijksgoederenregister
  Huwelijksgoederenregister een openbaar register bij de rechtbank waarin de huwelijksvoorwaarden zijn vermeld. Het is niet verplicht om huwelijkse voorwaarden van een huwelijk te registreren. Het is wel een voorwaarde om de huwelijkse voorwaarden tegen derden in te kunnen roepen. Er is een online register dat je kunt raadplegen. Je kan daar niet de akte inzien, […]
 • Kadaster
  Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle percelen, huizen, gebouwen in Nederland staat de belangrijkste gegevens in het kadaster vermeld. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Het kadaste is een openbaar register, tegen vergoeding kan iedereen gegevens inzien. Je […]
 • Kandidaat-notaris
  Na een opleiding notarieel recht kan iemand op een notariskantoor gaan werken als kandidaat-notaris. In de eerste periode van drie jaar werkt de kandidaat-notaris onder verantwoordelijkheid van de notaris. De kandidaat volgt dan een beroepsopleiding. Na zes jaar ervaring in het notariaat kan de kandidaat benoemd worden tot notaris. Dat vereist wel dat er een […]
 • Kind
  Een kind is een directe afstammeling van een persoon. Een zoon of een dochter. Onder omstandigheden kan een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of een adoptie soms wordt gelijkgesteld met biologische afstamming. Juridisch en fiscaal gezien kunnen ook stiefkinderen en pleegkinderen gelijk worden gesteld met eigen kinderen. Je kunt meer lezen in Wikipedia.
 • Kindsdeel
  Een kindsdeel is een deel uit de erfenis of nalatenschap. Kinderen en langstlevende partner hebben allemaal recht op een gelijk deel uit de erfenis. Zonder testament  hebben zij allemaal recht op een even groot deel uit de boedel. Dus zijn er 2 kinderen en 1 echtgenoot dan heeft ieder recht op 1/3. Via een testament […]
 • Koude uitsluiting
  Bepaling in een testament of bij een schenking waarbij de ouders bepalen dat wat hun kinderen erven niet naar de aangetrouwde kinderen mag gaan. De erfenis mag en kan dus geen onderdeel gaan uitmaken van een gemeenschappelijke boedel. mv: koude uitsluitingen
 • Langstlevende
  Degene van een stel die het langst blijft leven. Als jouw man of vrouw overlijdt, blijf jij achter en word je de langstlevende genoemd. De langstlevende heeft meestal bepaalde rechten in een testament gekregen. mv: langstlevenden
 • Legaat
  Legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De Erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij. Dit heet een legaat. De erfgenamen moeten […]
 • Legalisatie
  Dit is een verklaring van de notaris dat de handtekening onder een document door jou gezet is en dat jij je daarbij hebt gelegitimeerd met een geldig ID bewijs. Op deze manier kun je een document ondertekenen, of volmacht geven om een document namens jou te ondertekenen zonder dat je in persoon bij de notaris […]
 • Legaliseren
  Legaliseren is letterlijk het “wettelijk maken”. In de praktijk van de notaris is dit de legalisatie van een handtekening.
 • Legataris
  Als je nu iets krijgt uit de erfenis, zoals geld of een kast, en je bent geen erfgenaam, heet je legataris. Je krijgt dit via een legaat. Je kan ook iets erven via een codicil. mv: Legatarissen
 • Legitieme portie
  Legitieme is de afkorting voor legitieme portie. Als kind heb je altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is altijd de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen. Als je het als kind niet eens bent met het testament en je ligt dwars dan kan in het testament […]
 • Legitimaris
  Een legitimaris is de persoon die recht heeft op de legitieme portie. Bij een erfenis kunnen één of meer kinderen zijn onterfd. Deze kinderen hebben recht op een wettelijk erfdeel. Je noemt kinderen die recht hebben op een legitieme portie: legitimaris.
 • Legitimatie
  Een legitimatiebewijs (eigenlijk formeel een identiteitesbewijs) is een schriftelijk document waarmee kan worden vastgesteld wat de identiteit van de houder is. Op een legitimatie staat een foto en andere gegevens. Geldige legitimaties in Nederland zijn een paspoort rijbewijs Europees Idenditeitsbewisj (Identiteitskaart, of ID kaart) Nederlands vreemdelingendocument Een legitimatiebewijs is eigenlijk een breder begrip. Een OV […]
 • Minderjarigenbewind
  Minderjarigenbewind een bewind dat uitgeoefend wordt over meestal een erfenis die door een minderjarige is ontvangen. Een bewind wordt ingesteld voor het geval beide ouders komen te overlijden of als je bijvoorbeeld gescheiden bent. Je kunt in je testament een minderjarigenbewind opnemen als je gescheiden bent, en je niet wilt dat je ex na je […]
 • Minuut
  Juridische term, voor het getekende exemplaar van de authentieke akte. De minuut wordt altijd door de notaris bewaard. mv: minuten
 • Nalatenschap
  Een ander woord voor erfenis. mv: nalatenschappen
 • Niet opeisbaarheid
  Niet opeisbaarheid is een bepaling in een testament dat een erfgenaam zijn erfdeel nog niet in handen krijgt. Meestal is dat het geval als de erfgenamen minderjarig zijn of bijvoorbeeld als de langstlevende het vruchtgebruik over de erfenis heeft. Als de door jou verkregen erfenis niet opeisbaar is, betekent dat dat je niet meteen geld […]
 • Notaris
  Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk gemaakt door de notaris noemen we een authentieke akte. De notaris wordt benoemd door de koning. Alle notarissen in Nederland zijn lid van de Koninklijke […]
 • Onderhandse akte
  Een onderhandse akte is een overeenkomst die tussen partijen is opgemaakt. Dus er is geen notaris bij betrokken. Net als een formele akte dient het stuk tot bewijs van de verhouding tussen de partijen. Wordt de overeenkomst of akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar volgens bepaalde regels opgesteld (en mede-ondertekend) dan […]
 • Onterven
  Onterven is het in een testament bepalen dat een wettelijke erfgenaam niet mag erven. Je kunt je kind onterven. Als je in je testament je kind onterft, kan je kind het er bij laten zitten en de erfenis niet opeisen. Maar je kind heeft altijd het recht om het deel op te eisen dat in […]
 • Onwaardige erfgenaam
  Je kan als erfgenaam onwaardig zijn om te erven van de erflater. Je moet daar wel wat voor doen. je bent veroordeeld omdat je de erflater hebt omgebracht of een poging daartoe hebt gedaan; je bent veroordeeld voor een ander ernstig misdrijf tegen de erflater; je bent veroordeeld omdat je de erflater ten onrechte hebt […]
 • Opengevallen nalatenschap
  De opengevallen nalatenschap is de nalatenschap die voor afwikkeling vatbaar is geworden. Een nalatenschap is opengevallen als de erflater is overleden. Een erfgenaam kan de opengevallen nalatenschap beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden of de erfenis verwerpen. Informatie over de opengevallen nalatenschap kan worden opgevraagd bij het boedelregister. Lees meer over de opengevallen nalatenschap op Wikipedia.
 • Opvolgende making
  De opvolgende making is de bepaling in een testament waarbij de eerste ontvanger een dwingende bepaling krijgt opgelegd die bij overlijden aktief wordt. Deze bepaling noem je ook een tweetrapsmaking, een testament met deze bepaling een tweetrapstestament.
 • Ouderlijk vruchtgenot
  Ouderlijk vruchtgenot is het recht van ouders van minderjarige kinderen op de opbrengsten van hun bezit. Als een minderjarig kind erft en het geld staat op een bankrekening, dan mogen de ouders de opbrengst, de rente, daarvan hebben. Dat geldt dus ook voor als de ene ouder overlijdt en de andere ouder blijft leven. Als […]
 • Overlijdensakte
  Een overlijdensakte is een document dat wordt afgegeven door de gemeente. In de overlijdensakte staat de naam van de overledene, de datum van overlijden en de geboortedatum. Het is het officiële document waarmee je kan aantonen dan iemand overleden is. Je vraagt een afschrift aan bij de Gemeente. Dat is de gemeente waar de persoon […]
 • Overlijdensverklaring
  Een door een arts opgestelde verklaring dat een persoon een natuurlijke dood is gestorven. De overlijdensverklaring heb je nodig om een overlijdensakte te kunnen opvragen. De arts kan de verklaring niet opstellen als de overledene bijvoorbeeld is overleden door euthanasie, een ongeval of moord. De arts kan de verklaring uitsluitend opstellen als hij persoonlijk de […]
 • Parentele stelsel
  Het parentele stelsel is het wettelijke stelsel dat geldt als de erflater geen testament heeft gemaakt. De wet verdeelt in dat geval de versterferfgenamen in vier categorieën van verwanten die ieder achtereenvolgens recht hebben op de erfenis. Zie hiervoor de wettelijke verdeling erfenis. Door het opstellen van een testament kan worden afgeweken van het parentele […]
 • Plaatsvervulling
  Plaatsvervulling is een begrip in het erfrecht. Als een erfgenaam niet kan erven, bijvoorbeeld omdat die erfgenaam eerder is overleden (vooroverlijden), dan komen er andere in zijn plaats. Er zijn ook andere redenen voor plaatsvervulling. De erfgenaam kan bijvoorbeeld de erfenis verwerpen, ook in dat geval komen zijn erfgenamen voor hem in de plaats. De […]
 • Pleegkind
  Een pleegkind is een kind dat geen eigen kind is, wel tot het gezin behoort en dat men opvoedt en onderhoudt als een eigen kind. Juridisch is er een onderscheid met adoptie. Een pleegkind houdt de band met de biologische ouders. Je kunt meer lezen in Wikpedia over pleegzorg
 • Rechtshandeling
  Een rechtshandeling voer je uit als je graag een bepaalde juridische relatie wil laten ontstaan, wijzigen of beëindigen. Waar je aan kan denken bij een juridische relatie is bijvoorbeeld een huurcontract. Het opzeggen maar dus ook het wijzigen of ondertekenen van dit huurcontract zijn rechtshandelingen. Belangrijk voor de rechtshandeling is dat je echt de bedoeling […]
 • Registergoed
  Goederen die voor een geldige overdracht moeten worden ingeschreven in het een register zoals het Kadaster. Op registergoederen kan je een hypotheek vestigen. Ook die rechten op een registergoed zoals een hypotheek op een woning moet je in het register isnchrijven. Lees meer over een registergoed op Wikipedia.
 • Rente
  Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt of dat je uitgeleend hebt. Rente speelt ook een rol bij verschillende zaken die je via de notaris kan regelen. Natuurlijk is er de hypotheekrente. Ook bij een schenking op papier speelt dit een belangrijke rol, omdat de fiscus wil dat die […]
 • Schenking
  Schenking is een ander woord voor gift.
 • Schuldeiser
  De schuldeiser is de persoon die recht heeft op een prestatie (meestal betaling van geld) door een schuldenaar. Het recht op de prestatie (geldsom) is meestal vanwege een overeenkomst met de schuldenaar. De schuldeiser kan de schuldenaar (via de rechter) dwingen tot nakoming. Zie ook faillissement. Lees meer over de schuldeiser op Wikipedia.
 • Schuldenaar
  De schuldenaar is degene die de schuld bezit. Het is dus degene die moet betalen. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Bijvoorbeeld je hebt besloten iemand geld te schenken, de schenker is dan de schuldenaar. Je hebt geld van iemand geleend, dat moet je terugbetalen. Je hebt iemand schade toegebracht, […]
 • Spiegeltestament
  Twee testamenten die bijna gelijk zijn (ook wel gelijkluidend testament of wederzijds testament). Twee partners sluiten samen een spiegeltestament af. Zij benoemen in hun testament de ander tot erfgenaam en meestal ook tot uitvoerder van het testament. Voor het overige zijn deze testamenten dus inhoudelijk gelijk. Jouw testament is je laatste wil, die is strikt persoonlijk. […]
 • Stichting Certificering Executeurs
  Stichting Certificering Executeurs is een organisatie die het beroep van executeur regelt. Het is geen overheidsinstantie. Executeurs kunnen een SCE Certificaat krijgen. Daarvoor moeten zijn een redelijk zware opleiding volgen. Bovendien hebben zij minimaal drie jaar werkervaring en verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De leden voeren het specifieke logo van de SCE.
 • Stiefkind
  Een stiefkind is het kind van je partner uit een eerdere relatie.  Het kunnen kinderen zijn, die jij en eventueel jouw partner hebben opgevoed. Je kan deze kinderen juridisch en fiscaal behandelen alsof het je eigen kinderen zijn. Een  stiefkind, kan je als eigen kind in je testament beschrijven. Zij krijgen in dat geval ook een […]
 • Succesiebelasting
  Succesiebelasting is de oude term voor wat tegenwoordig erfbelasting heet.
 • Succesiewet
  De succesiewet is de wet op grond waarvan erfbelasting en schenkbelasting wordt geheven. De Successiewet is van toepassing op de in Nederland wonende erflaters of schenkers. Lees meer over de Successiewet op Wikipedia.
 • Testament
  Een testament is een notariële akte waarin je een regeling voor jouw erfenis treft. In een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling dan wel deze aanvullen. De wet stelt wel bepaalde grenzen bijvoorbeeld aan het onterven van je kinderen. In een testament kan je bepalen wat er na jouw overlijden moet gebeuren met jouw erfenis. […]
 • Testateur
  De testateur is de persoon waarvoor de notaris een testament maakt. Ook wel erflater genoemd. Een testateur moet minstens 16 jaar oud en handelingsbekwaam en wilsbekwaam zijn. Lees meer over de testateur op Wikipedia.
 • Tweetrapsmaking
  Tweetrapsmaking is een bepaling in een testament. Een testament dat deze bepaling(en) bevat noem je een tweetrapstestament, hier ook een uitgebreide uitleg. De ontvanger van de erfenis krijgt een dwingende bepaling opgelegd door het testament. Die bepaling zal bij het overlijden van de ontvanger in werking treden.
 • Tweetrapstestament
  Tweetrapstestament, of ook een tweetrapsmaking genoemd. Hierbij ontvangt de eerste erfgenaam de erfenis onder een last of verplichting. Die verplichting is dat hetgeen in de erfenis zit, na de dood van de eerste erfgenaam moet worden uitgekeerd aan een tweede erfgenaam. Een tweetrapsmaking kan je maken om: de betaling van erfbelasting uit te stellen. je […]
 • Uiterste wil of uiterste wilsbeschikking
  Uiterste wil of uiterste wilsbeschikking zijn geen “echte”juridische begrippen. In het dagelijkse taalgebruik wordt er vrijwel hetzelfde mee bedoeld als een testament, legaat of codicil.
 • Uitsluitingsclausule
  Uitsluitingsclausule is een bepaling in een testament of bij een schenking. Een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. Stel dat je bent overleden en je kind heeft van jou geërfd, dan is het geen prettig idee dat als je kind […]
 • Uitvaart
  De uitvaart is de begrafenis of crematie, of een andere manier van definitief afscheid nemen van het lichaam van een overledene. Het is verstandig om er voor te zorgen dat jouw gezin, familie of anderen weten hoe jouw uitvaart geregeld moet worden. Wat jouw bijzondere wensen zijn. Leg dit eventueel vast in een codicil of ander […]
 • Verblijvingsbeding
  Een verblijvingsbeding is een bepaling in een samenlevingsovereenkomst. Woon je samen zonder kinderen dan wordt doorgaans een verblijvingsbeding overeengekomen. Een verblijvingsbeding is een – meestal in een notarieel samenlevingscontract – vastgelegde overeenkomst tussen jou en je partner. In die overeenkomst leg je vast dat als één van jullie overlijdt, de ander de gemeenschappelijke goederen krijgt. Al […]
 • Vereffenaar
  De vereffenaar is de door de rechtbank benoemde persoon die de erfenis (waarbij meerdere erfgenamen zijn) beheert en vereffent. Dit moet als er beneficiair is aanvaard of als de executeur niet kan aantonen dat de erfenis voldoende is om alle schulden mee te betalen. De vereffenaar moet onder andere een boedelbeschrijving opstellen, de schuldeisers van […]
 • Verklaring van Erfrecht
  Een verklaring van erfrecht is een onderzoeksverslag waarin de notaris vaststelt wie de erfgenamen zijn in een bepaalde erfenis. De notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn volgens de wet of testament. Ook staat erin wie bevoegd is om betalingen en andere handelingen voor de afhandeling van de erfenis te doen. Op grond van de verklaring […]
 • Verklaring van Executele
  Een Verklaring van Executele is een schriftelijke verklaring waarin de notaris vaststelt wie de executeur is van een bepaalde erfenis. De notaris zoekt uit wie er in een testament benoemt is tot executeur. Hiervoor onderzoekt hij de geldigheid en aanwezigheid van een testament.
 • Verschot
  Een verschot of verschotten zijn de bijkomende kosten die door de notaris namens jou moeten worden betaald aan anderen. Hij moet die betalen vanwege de werkzaamheden die de notaris voor je verricht. De notaris is op grond van de wet verplicht om deze kosten te maken. Voorbeeld verschotten Het betreft bijvoorbeeld inschrijfkosten in het Centraal Testament Register […]
 • Versterferfdeel
  Het versterferfdeel is een ander woord voor het wettelijk erfdeel. Dit is het erfdeel waar een erfgenaam recht op heeft als de erflater geen testament heeft. Zo krijgt de echtgenoot van de erflater, als er geen kinderen zijn, op basis van de wet de gehele nalatenschap. Hiervan kan worden afgeweken door het opstellen van een […]
 • Volmacht
  Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te voeren. Volmacht is dus een vorm van vertegenwoordiging. Als jij de toestemming geeft dan ben je de volmachtgever en is de ander de gevolmachtigde. Veschillende Volmachten Er zijn verschillende vormen van een volmacht. Een algemene […]
 • Vooroverlijden
  Vooroverlijden wil zeggen dat een kind eerder overlijdt dan de ouder. Dus bijvoorbeeld de zoon is eerder dood dan zijn moeder. Het onderwerp is van belang om te bepalen wie de erfgenamen zijn. Daarvoor is het leerstuk van plaatsvervulling van belang. Bij een Verklaring van Erfrecht met vooroverleden kinderen moet de notaris steeds opnieuw bepalen […]
 • Vrij van recht
  Vrij van recht wil zeggen dat er geen belasting hoeft te worden betaald door de ontvanger. Vrij van recht laten erven betekent dat in het testament is opgenomen dat 1 of meer erfgenamen geen erfbelasting over hetgeen zij erven hoeven te betalen.  De erfbelasting moet dan worden voldaan uit de rest van de erfenis. Vrij van […]
 • Vrijstelling
  Vrijstelling is een fiscaal begrip. Het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heet een vrijstelling. Bijvoorbeeld binnen de erfbelasting is er een vrijstelling afhankelijk van de aard van de relatie met de overledene. Over dit bedrag hoeft dan geen erfbelasting te worden betaald. Er is ook een vrijstelling in de schenkbelasting. Vrijstellingen worden […]
 • Vruchtgebruik
  Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald. Veelvoorkomend is de situatie waarin de langstlevende ouder het vruchtgebruik heeft over de […]
 • Wederzijds testament
  Wederzijds testament zijn de twee testamenten van partners die precies hetzelfde zijn en voor elkaar zijn gemaakt. Alleen de namen verschillen. De twee personen benoemen elkaar als erfgenaam in hun testamenten. Het is niet mogelijk samen één testament te maken. Een testament is namelijk jouw persoonlijke laatste wil. Een andere term is ook wel een […]
 • Wettelijk erfdeel
  Wettelijk erfdeel is het deel van een erfenis waar je als kind altijd minimaal recht op hebt. We noemen het ook legitieme portie, de complete uitleg vind je daar.
 • Wettelijke verdeling erfenis
  Wettelijke verdeling van een erfenis. De erfgenamen in het geval de overleden persoon geen testament heeft gemaakt. Deze erfgenamen worden in vier groepen verdeeld. Als in de eerste groep (langstlevende echtgenoot en afstammelingen) niemand meer in leven is, komt de tweede groep (ouders, (half) broers en (half) zusters of afstammelingen van broers en/of zusters) in aanmerking. […]
 • Wilsrechten
  Wilsrechten zijn de rechten die de kinderen volgens de wet hebben. Dat is het recht om in bepaalde situaties de eigendom van goederen uit de nalatenschap op te eisen. Bijvoorbeeld als de langstlevende ouder gaat hertrouwen. Als de kinderen een wilsrecht inroepen, krijgen zij goederen in eigendom ter waarde van de vordering die zij hebben op […]