DoeHetZelfExecuteur benoemen de Beheersexecuteur

De afhandeling van een erfenis kan heel veel werk zijn. Soms vergt dat specifieke kennis, maar het vergt in ieder geval veel tijd. Daarom kan je dat ook uitbesteden. De erflater kan dat al in zijn testament geregeld hebben. Dan heeft hij een executeur aangewezen. Jullie kunnen het ook als erfgenamen samen besluiten. Dan is de executeur formeel een gevolmachtigde.

De DoeHetZelfExecuteur kan de erfenis voor een vast bedrag afronden. Daardoor weet je direct waar je aan toe bent. Duidelijk en snel. De DoeHetZelfExecteur brengt de erfenis in kaart en zorgt dat deze gereed is voor verdeling. De verdeling zelf zit niet in de prijs. Meestal kan die verdeling heel snel en eenvoudig plaatsvinden. Maar soms is er onenigheid over de verdeling van de erfenis. In dat geval kan het veel werk zijn. Kortom, de vraag naar de verdeling is pas aan de orde als duidelijk is wat de omvang van de erfenis is. Op dat moment kan dan ook pas bepaald worden hoeveel werk dat is.

Voordelen om hier een Beheersexecuteur te benoemen

Nergens zo voordelig en makkelijk.

 • Executeurstarief is all in
 • Onafhankelijk
 • Deskundig
 • Gelijk aan de slag

Transparant en Verantwoording

Als je een DoeHetZelfExecteur benoemt dan weet je van tevoren waar je aan toe bent. De executeur heeft veel ervaring. Daardoor werkt hij snel en efficiënt. Bovendien maakt hij duidelijke verslagen en legt aan het einde van zijn werkzaamheden verantwoording af. Zo heb je altijd goed zicht op wat er is uitgevoerd aan werk. Je hebt bovendien helemaal inzichtelijk waar de erfenis uit bestaat, bezittingen en schulden.

Neutraal

Een belangrijk voordeel van het benoemen van een externe executeur of gevolmachtigde is de neutraliteit. De externe adviseur die jullie aanstellen voorkomt discussie binnen de familie. Geen wantrouwen over wat er mogelijk in de erfenis zit. Ook geen scheve ogen omdat één van jullie veel meer werk heeft moeten doen dan de anderen.

Doorgeven Executeur

Stel je bent benoemd in een testament als executeur. Je hebt dan meestal het recht om deze benoeming door te geven. Dat kan je doen omdat het executeursschap een te zware opgave is. Zeker bij een erfenis van enige omvang komt er namelijk nogal wat werk bij te kijken. In dat geval benoem je een DoeHetZelfExecuteur.

Wat doet de DoeHetZelfExecuteur

Welke werkzaamheden zal de DoeHetZelfExecuteur voor jullie uitvoeren?

 • Een opstelling van de boedel tot aan de verdeling
 • Opstelling naar testament of wettelijk erfrecht
 • Het aanwijzen van een boedelnotaris
 • Het laten taxeren van inboedel en woning
 • Het opmaken van een boedelbeschrijving
 • Het aanschrijven van schuldeisers
 • Het informeren van een eventuele legataris en het uitkeren van het legaat
 • Het voldoen van schulden van de nalatenschap
 • Het verkopen van goederen van de nalatenschap als dit nodig is om schulden van de nalatenschap te voldoen
 • Het onderhouden en verzekerd houden van onroerend goed
 • Het opzeggen van abonnementen
 • Het verkopen van een effectenportefeuille (ter voorkoming van koersverlies)
 • Het verantwoorden van zijn of haar werkzaamheden richting de erfgenamen

Wat zit niet in de vaste prijs

Naast de vaste werkzaamheden zijn er ook nog andere zaken, die zijn niet altijd van tevoren in te schatten. Soms omdat het variabele kosten zijn, soms omdat anderen deze in rekening brengen bij de boedel.

 • Reiskosten, deze zullen doorbelast worden tegen ANWB tarief.
 • Notariskosten, indien die noodzakelijk zijn
 • Opstellen van een Verklaring van erfrecht, indien noodzakelijk. Je kan natuurlijk wel via onze site een Verklaring van Erfrecht op laten stellen.
 • Aangifte IB. Als iemand is overleden moet er een laatste aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Het F-Biljet.
 • De aangifte voor de erfbelasting.
 • Verkoop Onroerend Goed. Op voorhand kan niet bepaald worden hoeveel werk het is om onroerend goed te verkopen. Wat is het, hoe gewild, wat is de richtprijs die de erfgenamen voor ogen hebben? Allemaal vragen die de werkzaamheden fors kunnen beïnvloeden.
 • Daarmee samenhangend, eventuele externe taxatiekosten, door een makelaar of deskundige.
 • Kosten voor het opsporen van erfgenamen waarvan de verblijfplaats niet bekend is.
 • De kosten gemoeid met de verkoop van inboedel, bijvoorbeeld voor het leeghalen van een woning.
 • Eventuele gerechtelijke kosten.

Hoe werkt het benoemen van een DoeHetZelfExecuteur?

Je vult het vragenformulier in. Daarmee doe je een deel van het werk zelf. Je geeft de gegevens van de overledene, de erfgenamen en andere feiten. Daarna kies je een van de bij ons aangesloten executeurs. Dat zijn allemaal ervaren mensen die je goed kunnen helpen.
Je leest nog 1x goed door wat je hebt ingevuld en geeft de opdracht aan de executeur. Die neemt daarna contact met jullie op.